Travel

เซลจุกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกี

เป็นสถานที่ที่เน้นไปในเรื่องเกษตรและเรื่องความสวยงามของสถานที่เพราะสถานที่แห่งนี้มีตั้งแต่ประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ในยุคสมัยก่อนนั้นตุรกีขึ้นชื่อเรื่องการสร้างเมืองอย่างมากเพราะลักษณะของการสร้างเมือง