Travel

ศาสนาและวัฒนธรรมประเทศตุรกี

ประเทศตุรกีจัดว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีความแตกต่างจากเพื่อนค่อนข้างเยอะ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ตุรกีแตกต่างจากประเทศอื่นในกลุ่มยุโรปพอสมควร ศาสนาและวัฒนธรรมตุรกีมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้าง เราจะนำมาเล่าให้ฟังกัน

เรื่องน่ารู้ ก่อนมุ่งสู่ประเทศตุรกี

ประเทศตุรกีนับว่าเป็นจุดหมายอีกแห่งหนึ่งของคนที่เริ่มไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วสักระยะหนึ่ง ประเทศหลักเราอาจจะเคยไปเดินเที่ยวมาหมดแล้ว ก็เลยขอไปประเทศที่เค้าไม่ค่อยไปกันบ้าง ประเทศตุรกีมีความน่าสนใจตรงที่เค้าตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเอเชียกับยุโรป